Енергийна Ефективност

Във връзка с директивите на европейския съюз, едно от основните направления е подобряването на енергийната ефективност на производствата. Основната цел е намаляване на парниковите емисии, намаляване на общото енерго-потребление, ефективно използване на наличните ресурси и рециклирането на отпадъчните продукти, оползотворяване на отпадъчната топлина други и ресурси.
За тази цел е необходимо да се направи анализ на текущото енерго-потребление, неговото разпределение във времето, както и анализ на качеството на енергията.
След аналиа могат да бъдат предписани мерки за подобряване качеството на енергията, намаляване на енерго консумацията, както и да бъдат предписани и изпълнени мерки за собствено производство на енергия от възобновяеми източници на енергия, частично или напълно компенсиращи потреблението на енергия от мрежата.
Спестяването на енергия и емисии от производствата ще бъдат поощрявани от държавата, чрез издаването на бели сертификати, които ще могат да се търгуват на фондовите борси.