За възобновяемата енергия

Слънцето е практически неизчерпаем източник на енергия. От диаграмата по-долу се вижда, че ако бъде оползотворен дори един малък процент от достигащата до Земята слънчева енергия, ще бъде достатъчно, за да се задоволят енергийните нужди на човечеството. Ние вярваме, че бъдещето принадлежи на възобновяемата енергия и зелените технологии. Усъвършенстването на технологиите за добиване и съхранение на възобновяема енергия, ще измества все повече конвенционалните методи свързани с използването на изкопаеми горива, една от основните причини за замърсяването на околната среда и нашата планета.