Индустриални фотоволтаични системи

Индустриалните Фотоволтаичните могат да бъдат разделени на няколко типа:

Фотоволтаични инсталации за продажба на произведената енергия:

При този тип инсталации цялото произведено количество енергия се продава на електроразпределителното дружество или на свободния пазар и се отчита с отделен електромер. Фирмата предлага доставка и монтаж до ключ на свързани към мрежата фотоволтаични инсталации, както и системи за дистанционен мониторинг на параметрите в реално време и управление на подаваната мощност към мрежата от компютър, таблет или смартфон.

Изграждане на Фотоволтаични инсталации за собствено потребление с двупосочен електромер и изкупуване на излишъка:

При този тип инсталации, когато произведеното количество ел.енергия от фотоволтаичната инсталация е по-малко от потреблението на консуматорите, произведеното количество ел. енергия от фотоволтаичната инсталация се изважда от консумираната от мрежата ел. енергия ,като по този начин от мрежата се дърпа само разликата. В случая, когато произведеното количество ел. енергия от фотоволтаичната инсталация е по-голямо от потреблението, разликата се връща в мрежата, като „завърта електромера обратно” и този излишък се изкупува по определени от енерго-разпределителното дружество или свободния пазар цени за излишък. Към тези инсталации обикновено се изгражда и система за дистанционен мониторинг на параметрите в реално време и управление на подаваната мощност към мрежата от компютър, таблет или смартфон.

Фотоволтаични инсталации за собствено потребление без връщане в мрежата: При този тип инсталации, когато произведеното количество ел.енергия от фотоволтаичната инсталация е по-малко от потреблението на консуматорите, произведеното количество ел. енергия от фотоволтаичната инсталация се изважда от консумираната от мрежата ел. енергия ,като по този начин от мрежата се дърпа само разликата. В случая, когато наличната енергия от фотоволтаичната инсталация е по-голяма от потреблението, мощността на инвертора се ограничава автоматично,  така че да бъде равна на общата мощност на консуматорите „електромера не се върти”. Фирмата предлага доставка и монтаж до ключ на свързани към мрежата фотоволтаични инсталации с динамично управление на мощността за собствено потребление без връщане към мрежата. Към този тип инсталации предлагаме и системи за дистанционен мониторинг на параметрите в реално време и управление на подаваната мощност към мрежата от компютър, таблет или смартфон. Фотоволтаичната инсталация може да се комбинира със соларна термална инсталация за гореща вода за повишаване на общата ефективност.

На графиката в посочения момент общата консумация на всички консуматори в обекта е 1873 W, произведената енергия от фотоволтаичната инсталация е 1776 W, използваната енергия е от мрежата е 97 W.

Свързани с мрежата Акумулиращи фотоволтаични инсталации за 24 ч използване на слънчевата енергия и  UPS функция – при отпадане на захранването от мрежата:

При този тип свързани към мрежата системи, когато наличната фотоволтаична енергия е повече от потреблението на всички консуматори, излишъка се съхранява в Li Ion акумулатор. Излишъка от енергия може да се използва и загряване на битова гореща вода с приоритет. Когато потреблението стане по-голямо от произведената от фотоволтаичната система енергия, първо се използва съхранената енергия в акумулатора, а когато тя стане недостатъчна, тогава може да се ползва недостига от мрежата. По този начин акумулираната енергия през деня, се използва и през нощта и използването на слънчевата енергия става възможно 24 ч. в денонощието. При правилно оразмеряване на системата е възможно почти пълно задоволяване на собствените нужди от енергия от фотоволтаичната инсталация. Този тип системи могат да предложат и функция за резервно захранване при отпадане на мрежата (UPS функция). 

Автономни фотоволтаични инсталации

Автономните фотоволтаични инсталации не изискват наличие на мрежа, за да работят. Този тип инсталации могат да се използват за  захранване на отдалечени обекти, производства, сгради, СОТ, видео наблюдение, осветление, фургони. Произведената ел. енергия от слънцето, чрез фотоволтаичните панели се съхранява в батерии и след това може да се използва или като DC (правотоково) захранване или да се използва off grid инвертор за преобразуването напрежението на 230 V една фаза или 380 V три фази.

Автономни инсталации с използване на вятърна и слънчева енергия:

Обикновено този тип инсталации се използват там където няма мрежа или друг източник на захранване, но може да се използват и свързани към мрежата системи.

В някой райони, вятърната енергия може да има съществен принос към общото производство на енергия.  Вятърната енергия е налична и вечер и може да доминира през зимата или в облачно и мъгливо време, тоест когато добива от фотоволтаиците е по-малък, така че двата вида енергия да се допълват. Обикновено тези системи работят с акумулатор. 

Надграждане на съществуващи фотоволтаични инсталации с добавяне на акумулиране и UPS функция:

Ако вече имате изградена свързана с мрежата фотоволтаична инсталация за собствена консумация независимо от марката на използваните до момента инвертори, то тя може да бъде надградена с допълнителни устройства, така че излишъка от фотоволтаична енергия да бъде съхраняван в акумулатор и след това да бъде използвана с приоритет преди да се консумира от мрежата. Освен това може да бъде допълнена с функция за резервно захранване (UPS функция) при отпадане на захранването от мрежата.