Проектиране

Проектиране и изготвяне на инженеринговата документация на свързани към
мрежата, хибридни и автономни фотоволтаични инсталации за индустриални

обекти и домакинства. Изготвяна на пълен набор от документи за получаване на
строително разрешение:
Фирмата предлага архитектурно и конструктивно заснемане, построяване на 3 Д модел
на обекта и фотоволтаичната инсталация, симулация на засенчване и симулация на
добива със специализиран софтуер. Проектиране на ел. част, конструкции, ПБЗ, пожаро-
безопасност, Архитектура. Изготвяне на становищя от ел. проектант и конструктор.
Консултация относно необходимите процедури за получаване на строително разрешение
и присъединяване към мрежата.